วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอรวรรณ สุนทรชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการ ๑๑ และ ๑๓
กำหนดเดินทางมาตรวจราชการ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒ โดยมีเป้าหมายการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑ งวดที่ ๒ ติดตามความก้าวหน้า (Progress Review) ดังนี้
๑. โครงการคุณธรรมนำความรู้
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ขอเรียนเชิญ ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมรับและเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานจำลอง รัตนโกเศศ ท่านประสิทธิ์ จันทร์ไทยเลขานุการ และกรรมการท่านอื่นที่สะดวก
๒. การนำเสนอผลงานของโรงเรียนเป้าหมาย คือ โรงเรียนบ้านนาเลา บ้านโคกหนองกุง บ้านดงม่วงไข บ้านสร้างขุ่ย แนวทางการนำเสนอคือ
๒.๑ แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
๒.๒ รูปแบบการจัดการเรียนรการสอนของโรงเรียน
๒.๓ การได้รับการสนับสนุนของโรงเรียน
๒.๔ ภาพและระดับความพึงพอใจของชุมชน
๒.๕ ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๐

โปรดพร้อมกันที่หมายเวลา ๐๘.๓๐ ด้วยจักขอบคุณยิ่ง

วิบูลย์

ไม่มีความคิดเห็น: