วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2551

การจัดการสอนแบบคละชั้น (Multigrade Teaching)

สพท,สน, ๒ จัดประชุมปฎิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น สำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นทั้งหมด จำนวน ๔๔ โรงเรียน และผู้บริหารและครูโรงเรียนต้นแบบ สพฐ. ทั้งหมด จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดงม่วงไข่ โรงเรียนบ้านนาเลา โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย และโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห้องอี-คลาสรูม โรงเรียนสว่างแดนดิน
ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ เป็นต้นไป โดยใช้ดการเรียนรู้ของสำนังกานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณสุดารัตน์ ศรีสำราญ เป็นคณะทำงานด้วย เป็นคู่มือในการสอน

การดำเนินการประชุม ดำเนินการโดย นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสมจิต นาสีแสน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะผู้บริหารชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย นายจำลอง รัตนโกเศศ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าลาด นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ ปานดำรง ผอ.โรงเรียนบ้านนาเลา นายศิวกานต์ ไตรยงค์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผอ.โรงเรียนดงม่วงไข่

การดำเนินการดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรการสอนไปพร้อมกับโรงเรียนต้นแบบเพื่อขจัดความเสี่ยงในการจัดการเรียนการสอนที่อาจเกิดในการบริหารการศึกษาให่สามารถดำเนินการตามแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานต่อไป

วิบูลย์

1 ความคิดเห็น:

เกรียง กล่าวว่า...

สนใจการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ครับ
อยากได้เอกสาร หรือ ไฟล์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ใครมีกรุณาส่งให้หน่อยครับ
นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
สพท.พะเยา เขต 2
kriengrueng@hotmail.com
ขอบคุณมากครับ