วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีโรงเรียนบ้านนาเลากับความริเริ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวันที่ 29 มกราคม 52 ได้เยี่ยมและพบความริเริ่มของ ผอ.ณรงค์ ปานดำรง คือการใช้สถานศึกษาเป็นศูน์การเรียนรู้ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่

1) การปลูกแก้วมังกรสาธิต
2) การใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยภูมิปัญญาและบุคลากรท้องถิ่น ในการทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพ

3) การปลูกพืขไร้สารด้วยแปลงผักกางมุ้ง ที่ได้รับการจัดสรรทุนจาก อบต. ในการซ้อวัสดุมาทำเอง ได้ต้นทุนที่ถูกและยังมีงบประมาณเหลือไว้ทำอย่างอื่นได้อีก


น่าสนใจ เลยเก็บภาพมาฝาก


โรงเรือนผักกางมุ้ง


ผักปลอดสารพิษ...น่ากิน ...

แม่ครู...ชาวบ้าน
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ


ความรู้ดีมาก


ขย้น เต็มแรง


เต็มใจ
หมักปุ๋ย...เป็น...ปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยอินทรีย์ ต้นทุนถูกมาก)
เด็กอิ่ม...ท้องทุกคน

ขอชื่นชมความคิดริเริ่ม
เป็นแบบอย่างของการทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แก่ชุมชน

วิบูลย์ แมนสถิตย์
รอง ผอ.สพท.สน.2

ไม่มีความคิดเห็น: